โรงพยาบาลคอนสาร

 รับสมัครงาน

 
 

 

 สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563

แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

 

   ข่าว/วารสาร

 

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี เพื่อเลือก
สถานบริการในการรับบริการทางการแพทย์
(สปส.๙-๐๒)

https://drive.google.com/file/d/
1i3zRP7RKZCDIw1H-Td-iGkjsaqjbQS50/view?usp=sharing

 ประกาศ เรื่องการทำลายเอกสาร


      เนื่องจาก งานเวชระเบียน รพ.คอนสาร จะทำการทำลายเอกสารราชการประเภทแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2556 ที่ครบการจัดเก็บเวชระเบียนเป็นเวลา 5 ปี ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์ แจ้งขอเวชระเบียนในปีดังกล่าว ขอให้มาติดต่อที่งานเวชระเบียน(ห้องบัตร) หรืองานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่องการทำลายเอกสาร

ประกาศ คำสั่งจากจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1124/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
     เพื่อให้การดำเนินการทำลายเอกสาร ของโรงพยาบาลคอนสาร เป็นไปด้วยควมเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 67 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมลตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 และคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 4071/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผนวก 2 ข้อ 28 มอบอำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ข้อ 10 มอบให้ปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายและการอนุมัติให้ทำลายหนังสือ ตั้งแต่ปี 2556ลงไป โรงพยาบาลคอนสาร จังหวัดชุยภูมิจึงขอประกาศ สำหรับใดที่จะขอสำเนาเวชระเบียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2556

อ่านเพิ่มเติม: แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

 

 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มา

อ่านเพิ่มเติม: หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านน้ำอุ่น

มีผู้ใหญ่ใจดี(ไม่ประสงค์จะออกนาม) บริจาคผ้าห่มให้กับโรงพยาบาลคอนสาร จำนวน 9 ผืน ในช่วงที่อำเภอคอนสารประสบภัยหนาว เพื่อนำไปใช้ใน

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ใหญ่ใจดี

ขอขอบพระคุณ Freedom Man บริษัท รับเอบร์โซล จำกัด และคณะ ที่บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลคอนสาร เพื่อมาใช้กับผู้

อ่านเพิ่มเติม: Freedom Man