ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร   
 หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.2 นโยบายผู้บริหาร 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.4 หน้าที่และอำนาจหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน   
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.7 ข้อมูลการติดต่อ
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอก 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH         
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.10 ยุทธศาสตร์ประเทศ         
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.11 พรบ.มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562                  
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2552             
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.14 คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารสุข (MOPH Code of Conduct)   
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์