ประกาศจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

https://drive.google.com/file/d/1nXc0skRqTIzGhcDLG_LbgYFede0DTCRR/view?usp=sharing