ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ 14052563

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์

https://drive.google.com/file/d/1tyAtz2w7h9q5Qd6Zes3-kNSqld0FIyR0/view?usp=sharing