Freedom Man

ขอขอบพระคุณ Freedom Man บริษัท รับเอบร์โซล จำกัด และคณะ ที่บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลคอนสาร เพื่อมาใช้กับผู้

มารับบริการโรงพยาบาล โรงพยาบาลขอชื่นชมและขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ