แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

ประกาศ คำสั่งจากจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1124/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
     เพื่อให้การดำเนินการทำลายเอกสาร ของโรงพยาบาลคอนสาร เป็นไปด้วยควมเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 67 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมลตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 และคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 4071/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผนวก 2 ข้อ 28

มอบอำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ข้อ 10 มอบให้ปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายและการอนุมัติให้ทำลายหนังสือ ตั้งแต่ปี 2556ลงไป โรงพยาบาลคอนสาร จังหวัดชุยภูมิจึงขอประกาศ สำหรับใดที่จะขอสำเนาเวชระเบียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2556 ขอให้ท่าได้ตวจสอบและบันทึกหลักฐานการขอสำเนาเวชระเบียนได้ที่งานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลคอนสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถุงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ถ้าพ้นกำหนดทางคณะกรรมการจำดำเนินการตามขั้นตอนการทำลายหนังสือ ต่อไป
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

สำเนาคู่ฉบับ     รูปภาพประกอบ