การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี เพื่อเลือกสถานบริการในการรับบริการทางการแพทย์(สปส.๙-๐๒)

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี เพื่อเลือกสถานบริการในการรับบริการทางการแพทย์(สปส.๙-๐๒)

https://drive.google.com/file/d/1i3zRP7RKZCDIw1H-Td-iGkjsaqjbQS50/view?usp=sharing

ประกาศ เรื่องการทำลายเอกสาร

ประกาศ เรื่องการทำลายเอกสาร
      เนื่องจาก งานเวชระเบียน รพ.คอนสาร จะทำการทำลายเอกสารราชการประเภทแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2556 ที่ครบการจัดเก็บเวชระเบียนเป็นเวลา 5 ปี ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์ แจ้งขอเวชระเบียนในปีดังกล่าว ขอให้มาติดต่อที่งานเวชระเบียน(ห้องบัตร) หรืองานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารทันตกรรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่องการทำลายเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

ประกาศ คำสั่งจากจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1124/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
     เพื่อให้การดำเนินการทำลายเอกสาร ของโรงพยาบาลคอนสาร เป็นไปด้วยควมเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 67 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมลตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 และคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 4071/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผนวก 2 ข้อ 28

อ่านเพิ่มเติม: แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านน้ำอุ่น

  

 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มา

อ่านเพิ่มเติม: หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านน้ำอุ่น

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ใหญ่ใจดี
  2. Freedom Man