รวมอัลบั้มรูป ประจำปีงบประมาณ 2561

20171010 ประชุมคณะกรรมการ คปสอ  
20171016 ทบทวน CPG  
20171018 ประชุม IC  
20171020 เตรียมแผนแพทย์ฉุกเฉิน  
20171020 แพทย์อาสาเฉพาะกิจ  
20171023 วันปิยะมหาราช 60  
20171026 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9  
20171102 ตรวจภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วย DM ในคลินิก  
20171106 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่าง พรบ.การแพทย์ปฐมภูมิ  
20171108 ตรวจตา  
20171117 การบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพ  
20171121 พิธีเปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
20171121 สโมสรโรตารีชุมแพ มอบผ้าห่มแก่ รพ.คอนสาร  
20171129 - 20171201 อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ  
20171206 - 07 การใช้ยาสมุนไพรและจัดทำระบบ Pop-up ยาทดแทน  
20171212 บ่ายนี้มีนัด มอบรางวัลสุขภาพดี 61  
20171220-21 Thai COC  
20171226 ปีใหม่ อสม คอนสาร 61  
20171228 ปีใหม่ 61รพ.คอนสาร ช่วงกลางวัน  
20171228 ปีใหม่ 61รพ.คอนสาร ช่วงกลางคืน  
20180108 ตรวจสอบภายใน  
20180109 ประชุม SWOT  
20180111 ประชุม คปสอ.คอนสาร  
20180115 ธรรมะกับการทำงาน รุ่นที่ 1  
20180116 ธรรมะกับการทำงาน รุ่นที่ 2  
20180116 PCT ประชุมทบทวน case  
20180123 EKG  
20180126 ทันตกรรม  
20180131 บุญเดือน 3 รพ.คอนสาร  
20180201 ประชุม EGP  
20180202 การรับรองสาเหตุการตาย  
20180205 ประชุมคณะกรรมการ คปสอ ครั้งที่ 3 2561  
20180210 ชนแดนสัมพันธ์ 61  
20180212 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล1-61  
20180306 สหกรณ์ชัยภูมิสัญจร  
20180307 การดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์  
20180309 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
20180328 การบันทึกข้อมูลลงระบบ  
20180402 วางแผนซ้อมอุบัติเหตุ  
20180403 อบรมวัยรุ่น  
20180409 คลินิคเลิกเหล้าเลิกบุหรี่  
20180409 ซ้อมแผนรับมือไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก  
20180411 รดน้ำดำหัว ผอ.รพ.คอนสาร61  
20180427 อนามัยแม่และเด็ก  
20180515 ประเมิน LAB,X-ray กายภาพ  
20180516 ประชุม คปสอ. 4-61  
20180523 กินไปคุยไป  
20180524 เลี้ยงส่ง จนท รพ.คอนสาร  
20180604 ร่วมทานข้าวกับเจ้าหน้าที่ใหม่  
20180606 ชี้แจง รพ.สต.ติดดาว  
20180601 มหรรศจรรย์ 1000 วัน +  
20180611 งานควบคุมโรค  
20180615 เลี้ยงรับ จนท ใหม่  
20180619 นิเทศงาน ครั้งที่ 2-2561  
20180705 ซักซ้อมแผนยุทธศาสตร์62-65  
20180711 ตรวจราชการ รอบ2-2561  
20180723 นิเทศงาน มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต  
20180724 ซักซ้อมเตรียมจัดทำแผน  
20180724 นิเทศงานแพทย์แผนไทย  
20180725 ระบบบริการสุขภาพ  
20180725-26 ทำแผนยุทธศาสตร์ปี 62-65  
20180803 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวาน  
20180806 เยี่ยมแพทย์แผนไทย  
20180808 เตรียมแผนยุทธศาสตร์  
20180810 ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  
20180812 12 สิงหา มหาราชินี  
20180816-18 จัดทำแผนยทธศาสตร์  
20180828 อบรม NCPR ทารก  
20180908 OD เขาค้อ 61 รุ่น 1 วันแรก  
20180909 OD เขาค้อ 61 รุ่น 1 วันที่สอง  
20180915-16 OD เขาค้อ 61 รุ่น 2  
20180919 พอ.สว. รร.บ้านน้ำพุปางวัว  
20180926 สโมสรโรตารี่บริจาคเตียง