สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

:: สำนักบริหารกลาง
:: กลุ่มกฏหมาย
:: กลุ่มคลังและพัสดุ
:: กลุ่มตรวจสอบภายใน
:: กลุ่มบริหารงานบุคคล
:: กลุ่มบริหารทั่วไป
:: กลุ่มประกันสุขภาพ
:: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
:: กลุ่มสารนิเทศ
:: กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
:: โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค
:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
:: ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
:: สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
:: สถาบันพระบรมราชชนก
:: สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
:: สำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
:: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
:: สำนักตรวจและประเมินผล
:: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
:: สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
:: สำนักบริหารโครงการไทยเข้มแข็ง
:: สำนักวิชาการสาธารณสุข