สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

:: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
:: กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
:: กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
:: กลุ่มตรวจสอบภายใน
:: กลุ่มพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมี
:: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
:: กลุ่มวัตถุอันตราย
:: กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
:: กองควบคุมยา
:: กองควบคุมวัตถุเสพติด
:: กองควบคุมอาหาร
:: กองงานด่านอาหารและยา
:: กองแผนงานและวิชาการ
:: กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
:: กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (คปส)
:: ศูนย์ APR
:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
:: ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
:: ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน(ศพช)
:: สำนักงานเลขานุการกรม