กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

 

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลเว็บไซต์

หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์