ITA 2021

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การรับสินบน
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร