ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย โทรศัพท์ภายใน
1.2 นโยบายผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.7 ข้อมูลการติดต่อ
1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอก
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.10 ยุทธศาสตร์ประเทศ
1.11 พรบ.มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2552
1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
1.14 คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารสุข (MOPH Code of Conduct)