นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน 2564

หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

แผนเขตสุขภาพที่ ๙ 2561-2564

แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายฯปี 2563

ร่างแผนยุทธศาสตร์-สสจ-ชย-61-64.pdf

การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS เครือข่ายสุขภาพคอนสาร.doc

610820_วิสัยทัศน์พันธกิจแผนยุทธ์ปี 2562-2565.docx