สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2561

https://drive.google.com/file/d/1kUpkGmmF5uUCfsaCu-xrQlePDV1sdTi-/view?usp=sharing