กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
https://drive.google.com/drive/folders/16yPpfFTTanylwFOgXBqgHB4ouRjOLlRN?usp=sharing