การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอคอนสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอคอนสาร
‌เวลา09.30.น วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร ปนะธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ/ตำบลมีนาย นภิวัฒน์ โคตรแก้ว สาธารณสุขอำเภอคอนสารกล่าวรายงานปัจปัจจุบันสถานการความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนนับว่าเป็นปัญหาใหญ่นำมาชึ่งความเสียหายทั้งชีวิตและการสูญเสียทรัพย์สิน จากสถิติพบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในประเทศไทยปี พ.ศ.2562 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน19,904 รายลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาสำหรับจังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบว่ามีสถานการณ์ความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน จากข้อมูลสถิติอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชัยภูมิจากข้อมูล3ปีย้อนหลัง(ระหว่างปี 2560-2562)เท่ากับ18.36,18.34และ24.08ต่อแสนประชากร จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีดังนี้ ปี2560จำนวนผู้บาดเจ็บ 19,376 ราย เสียชีวิต
‌209ราย
‌ปี2561 จำนวนผู้บาดเจ็บ 15,056 รายเสียชีวิต 209ราย
‌ปี2562จำนวนผู้บาดเจ็บ 19,997 ราย เสียชีวิต 274ราย
‌ชึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นตามลำดับโดยพบมากในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์สาเหตุส่วนใหญ่เมาสุราและการไม่สวมหมวกนิรภัยจากความสำคัญของปัญหาด้านอุบัติเหตุดังกล่าวข้างต้นอำเภอคอนสารจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ/ตำบล อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนอำเภอคอนสารเพื่อลดอัตราการตายลงร้อยละ50รวมถึงลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายรัฐบาลที่ประเทศไทยเข้าร่วมปฏิบัติการขับเคลื่อน " ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโดยมี นายแพทย์ ศุภพงศ์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสาร สมาคมรวมใจไทคอนสาร(กู้ภัยคอนสาร) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.สต ทุกแห่ง ตัวแทนจาก สภ.คอนสาร ตัวแทนจากโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพชรพิมาน โรงพยาบาลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ