ประกาศ เรื่องการทำลายเอกสาร

ประกาศ เรื่องการทำลายเอกสาร
      เนื่องจาก งานเวชระเบียน รพ.คอนสาร จะทำการทำลายเอกสารราชการประเภทแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2556 ที่ครบการจัดเก็บเวชระเบียนเป็นเวลา 5 ปี ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์ แจ้งขอเวชระเบียนในปีดังกล่าว ขอให้มาติดต่อที่งานเวชระเบียน(ห้องบัตร) หรืองานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารทันตกรรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

งานเวชระเบียน รพ.คอนสาร