คู่มือทั่วไป

คู่มือ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพฉบับปี62

คู่มือ ระบบจองห้องประชุม

คู่มือ ระบบขอใช้รถ

คู่มือ ระบบแจ้งซ่อม

คู่มือ ระบบรับ-ส่งเอกสาร

คู่มือ แนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

คู่มือ วิธีการทำ Happinometer

วิธีการเขียนโครงการ1.pdf

รพ.สต ติดดาวเขต 9 Part LAB ปี61

แผนงานและเป้าหมายการติดตาม kpi.2561

เอกสาร รพ.สต.ติดดาว

เอกสารงานคุณภาพเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ

คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์