ITA 2021

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การรับสินบน
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายผู้บริหาร 2565

เข็มมุ่งเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคอนสาร ปี 2565
1. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยเรื้อรังในโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวิถีชีวิต (คลินิกโรคเรื้อรังบูรณาการ)
2. พัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ( Long Term Care )
3. การบริหารจัดการและการพัฒนาระบบบริการด้านอุบัติเหตุจราจร
4. พัฒนาข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อย่างมีคุณภาพ
6. โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน พลัส

 หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

 

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลเว็บไซต์

หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ผู้บริหารสูงสุดลงนามอนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์