คำแนะนำการร้องทุกข์

วัตถุประสงค์ การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานฯ ได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็ว
ในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาและเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจาก
ผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงพยาบาลคอนสาร จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  • กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  • กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  • ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
  • ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
  • กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น 
3. การใช้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียน มหาวิทยาลัยฯ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง 

วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี

  •  วัน เดือน ปี 
  • ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  • ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้
  • ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)

2. คำร้องทุกข์/ร้องเรียน อาจส่งทางไปรษณีย์ไปหน่วยงาน หรือส่งช่องทาง Website ของโรงพยาบาลคอนสารได้ 

เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
1. คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียนจริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ 2. คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ 

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
1. ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลคอนสาร  
2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย ส่งถึง โรงพยาบาลคอนสาร ตั้งอยู่ 137 หมู่ 5 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180
3. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (Call Center) ในเบื้องต้น ที่หมายเลข 044-876324, 044-876640, 044-876593
4. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Website http://www.hpt.konsarnhospital.com
5. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน QR Code โรงพยาบาลคอนสาร  
                                                                                               

การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโรงพยาบาลคอนสาร 
ประการที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
ประการที่ 2 การทุจริตมิชอบ 
ประการที่ 3 ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ประการที่ 4 ถูกกลั่นแกล้ง 
ประการที่ 5 เรื่องอื่นๆ  
กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น  

ต้องการสอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน

คลิกที่นี่