เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โรงพยาบาลคอนสาร
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งอยู่ 137 หมู่ 5 
ตำบลทุ่งนาเลา   อำเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36180
โทรศัพท์ - โทรสาร : 044-876409, 044-876593, 044-876408
เบอร์แฟกซ์ : 044-576693 ต่อ 150
E-mail :
Website  : www.hpt.konsarnhospital.com
Facebook : www.facebook.com/KonsarnHospital/

แผนที่

16.61587068065808, 101.91518820982057

สายตรง ห้องผู้อำนวยการ
044-876325
สายด่วน ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
0862462221
ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลคอนสาร
044-876409
ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลคอนสาร 044-876324
ฝ่ายการเงิน + แฟกซ์
044-876593
งานประกัน 
044-876408
ฝ่ายบริหาร
คุณศิรินทรา
101
คุณอรุณ , คุณวาสนา
138
คุณศุภวัฒน์
142
คุณสุนันทา
155
คุณปภารัฐ
165
เครื่องเเฟกซ์
150
กลุ่มการพยาบาล
135
ตึกหน้า
ห้องบัตร
113
จุดคัดกรอง
154
ห้องอุบัติเหตุ ( ER )
112
เคาว์เตอร์ซักประวัติ ( OPD ) หน้าห้อง
143
เคาว์เตอร์ซักประวัติ ( OPD ) 2
137
ห้องตรวจโรค 1 , 2
116
ห้องตรวจโรค 3
140
ฝ่ายเภสัชกรรม
111
ห้องเก็บเงิน
144
ป้อมยาม
164
ตึกกลาง
ห้อง Lab
114
หัวหน้าฝ่าย ( คุณธรรมรัตน์ )
146
ห้องคัดกรองโรค
117
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
141
หัวหน้าฝ่ายการฯ (คุณนุชดา)
135
ห้องพักแพทย์
156
ห้อง  X-ray
139
ฝ่ายทันตกรรม
145
งานประกันสุขภาพ 
183
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
184
ตึกหลัง
โรงครัว
119
โรงซักฟอก
180
โรงซ่อมบำรุง
121
คลังยา
157
ห้องประชุมเพชรพิมาน
159
โรงรถ
166
โรงจ่ายกลาง (คุณสายเทียน, คุณนิรวัตร์)
174
งานพัสดุ  (คุณอารีรัตน์,  คุณอรวรรณ)
175
อาคารเตชะธัมโม
ห้องคลอด  
197 , 198
ชั้น 2 อาคารเตชะธัมโม ผู้ป่วยในหญิง
ห้องพิเศษ   -   ห้องบุษราคัม
201
A1 - A 8
202 - 209
เคาว์เตอร์พยาบาล
211 , 212
เคาว์เตอร์ติดต่อฯ
214
ห้องพักหัวหน้างานตึกผู้ป่วยใน
216
ชั้น 3 อาคารเตชะธัมโม ผู้ป่วยในชาย
ห้องพิเศษ   -   B1 - B 9
302 - 310
เคาว์เตอร์พยาบาล 
311 , 312
เคาว์เตอร์ติดต่อฯ
314
ห้องพักหัวหน้างานตึกผู้ป่วยใน
220
ศสช.
ห้องพักพยาบาล / เคาว์เตอร์ติดต่อฯ 
220
ห้องผ่าตัด 1
200 , 199
ห้องพักแพทย์
219
ห้องแพทย์แผนไทย
136
ตึกกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว / ฝ่าย ศสช.
153 , 118
หัวหน้าฝ่าย ศสช. (คุณธัญนรีญ์)
149
กายภาพบำบัด (คุณจารุวรรณ,คุณชุติมา)
151
คลินิกเบาหวาน 
181
ห้องให้คำปรึกษา
178