เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โรงพยาบาลคอนสาร
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งอยู่ 137 หมู่ 5 
ตำบลทุ่งนาเลา   อำเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36180
โทรศัพท์ - โทรสาร : 044-876409, 044-876593, 044-876408
เบอร์แฟกซ์ : 044-576693 ต่อ 150
E-mail :
Website  : www.hpt.konsarnhospital.com
Facebook : www.facebook.com/KonsarnHospital/

แผนที่

16.61587068065808, 101.91518820982057

สายตรง ห้องผู้อำนวยการ
044-876325
สายด่วน ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
0862462221
ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลคอนสาร
044-876409
ฝ่ายการเงิน + แฟกซ์
044-876593

ตึกทันตกรรม+บริหารฯ

ห้อง ผอ.

111

หัวหน้างานบริหารฯ

112

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

113

ธุรการ

114

บุคลากร

115

การเงิน

116

การเงินและบัญชี

117

พัสดุ

118

ทันตกรรม

119

ตึกผู้ป่วยนอก

ห้องบัตร

211

จุดคัดกรอง

212

ห้องฉุกเฉิน ER

213

หัวหน้าOPD

214

โต๊ะคัดกรอง OPD

215

ห้องตรวจโรค 1

216

ห้องตรวจโรค 2

217

ห้องตรวจโรค 3

218

ห้องตรวจโรค 4

219

ห้องตรวจอัลตร้าซาวด์

220

ห้องยา

221

ห้องเก็บเงิน

222

ตึกผู้ป่วยนอก 10 เตียง

ห้อง Lab

311

ห้อง รังสี X-ray

312

คลินิก NCD

313

ห้องตรวจตา

314

งานประกันสุขภาพ

315

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

316

งานคุณภาพฯ

317

คลินิก ARI

318

อาคารเตชะธัมโม

ชั1

ห้องคลอด LR

401

คลินิก ANC

402

ห้องผ่าตัด

403

ชั2

Word 2 หญิง

404

เคาเตอร์นอก

405

เคาเตอร์ใน

406

ห้องพิเศษ 1

411

ห้องพิเศษ 2

412

ห้องพิเศษ 3

413

ห้องพิเศษ 4

414

ห้องพิเศษ 5

415

ห้องพิเศษ 6

416

ห้องพิเศษ 7

417

ห้องพิเศษ 8

418

ห้องพิเศษ 9

419

ห้องพิเศษ 10

420

ชั3

Word 3 ชาย

407

เคาเตอร์นอก

408

เคาเตอร์ใน

409

ห้องพิเศษ 1

421

ห้องพิเศษ 2

422

ห้องพิเศษ 3

423

ห้องพิเศษ 4

424

ห้องพิเศษ 5

425

ห้องพิเศษ 6

426

ห้องพิเศษ 7

427

ห้องพิเศษ 8

428

ห้องพิเศษ 9

429

ห้องพิเศษ 10

430

ตึกงานบริการปมภูมิฯ

หัวหน้า

511

คลินิก

512

ห้องเจ้าหน้าที่

513

งานสุขภาพจิต

514

กายภาพบําบัด

515

คลังยา-โรงครัว-ซักฟอก

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัช

611

คลังยา

612

ห้องนวดแผนไทย

613

โรงครัว

614

จ่ายกลาง

615

โรงซักฟอก

616

โรงรถ

617

รปภ.

618

ห้องประชุมเพชรพิมาน

619