แบบฟอร์มเอกสาร

no
แบบฟอร์ม
งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
1
โครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
การเจ้าหน้าที่
2
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
การเจ้าหน้าที่
3
ตัวอย่างคำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
การเจ้าหน้าที่
4
ตารางเงินค่าตอบแทน_พรก50
การเจ้าหน้าที่
5
แบบขอรับเงินกบข.
การเจ้าหน้าที่
6
แบบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การเจ้าหน้าที่
7
แบบบรรจุกลับ
การเจ้าหน้าที่
8
แบบใบลาฯ
การเจ้าหน้าที่
9
แบบประเมิน_พรก_ทั่วไป
การเจ้าหน้าที่
10
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชาการและฐานการคำนวณ
การเจ้าหน้าที่
11
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลลูกจ้าง
การเจ้าหน้าที่
12
แบบประเมินเลื่อนระดับ
การเจ้าหน้าที่
13
แบบฟอร์ขอทำบัตร
การเจ้าหน้าที่
14
แบบฟอร์มเครื่องราช
การเจ้าหน้าที่
15
แบบฟอร์มสอบคัดเลือก
การเจ้าหน้าที่
16
แบบย้าย-โอน
การเจ้าหน้าที่
17
แบบรายงานวันลา
การเจ้าหน้าที่
18
แบบสำรวจผู้ปฏิบัติงานจริง
การเจ้าหน้าที่
19
แบบเสนอเลื่อนเงินเดือน
การเจ้าหน้าที่
20
ใบขอลาออก
การเจ้าหน้าที่
21
แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทน พตส
การเจ้าหน้าที่
22
ตารางเลื่อนเงินเดือนเม.ย.52
การเจ้าหน้าที่
23
บันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.
งานพัสดุ
24
แบบจัดซื้อจัดจ้าง(รพช)
งานพัสดุ
25
แบบจัดซื้อจัดจ้าง(สนง)
งานพัสดุ
26
แบบจัดซื้อจัดจ้าง(สอ)
งานพัสดุ
27
Template powerpoint นำเสนอ  
 28 Template powerpoint Onepage