เอกสารธุรการ โรงพยาบาลคอนสาร

 

  ใบลา อนุมัติใช้สวัสดิการ
  ใบลาพักผ่อน ขออนุญาตไปราชการ
  แบบยกเลิกวันลา แบบฟอร์มถ่ายเอกสารและพิมพิ์เอกสาร
  แบบลาอุปสมบท ใบขอมีบัติประจำตัว(บ.จ.1)
  ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์
  แบบบันทึกเข้าอบรมภายในองค์กร ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ Refer
  ใบเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ ใบขอย้าย
  ใบเปลี่ยนชื่อผู่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือฌาปฌกิจ บันทึกข้อความ
  หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร
  แบบคำขอใช้งานโปรแกรม HosXP แบบขอดูบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ Internet และ WiFi.docx แบบขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร LOGO รพ.คอนสาร