เอกสารงานพัสดุ โรงพยาบาลคอนสาร

 

  แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม และสถานที่โรงพยาบาลคอนสาร แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์
  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดทำแบบพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ป้ายไวนิล แบบฟอร์มขออนุมัติซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ  
     
  การดำเนินการโครงการ (ส่งพัสดุ) รายการวัสดุที่สามารถเบิกได้ นอกจากนี้ ให้เขียนใบขออนุมัติซื้อ
  Flow-Chart-การจัดทำโครงการ รายการวัสดุงานบ้านงานครัว
  ตัวอย่างขออนุมัติจัดทำโครงการ รายการวัสดุสำนักงาน
  รายการแนบที่ต้องใช้ในโครงการ วัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์)
  รายการวัสดุงานบ้านงานครัว  
  รายการวัสดุสำนักงาน  
  วัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์)