เอกสารงานเภสัชกรรม

1.แนวทางการดูแลรักษา Dyspepsia (กรณีไม่มียา Ranitidine)

2.บัญชียาโรงพยาบาลคอนสาร ปีงบประมาณ 2563

3.บัญชีรายการยาช่วยชีวิตใน รพ.สต. ปีงบประมาณ 2563

4.แบบฟอร์ม HAD 3% Sodium Chloride

5.แบบฟอร์ม HAD Adenosine

6.แบบฟอร์ม HAD Adrenaline

7.แบบฟอร์ม HAD Amiodarone

8.แบบฟอร์ม HAD Atropine

9.แบบฟอร์ม HAD Calcium gluconate

10.แบบฟอร์ม HAD Digoxin

11.แบบฟอร์ม HAD Dopamine

12.แบบฟอร์ม HAD Magnesium sulfate

13.แบบฟอร์ม HAD Mophine - Pethidine

14.แบบฟอร์ม HAD Nicardipine

15.แบบฟอร์ม HAD Norepinephine

16.แบบฟอร์ม HAD Potassium Chloride

17.แบบฟอร์ม HAD RI

18.แบบฟอร์ม HAD Sodium bicarbonate

19.แบบฟอร์มบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา รพ.สต.

20.แบบส่งต่อผู้ป่วยสงสัยแพ้ยาจาก รพ.สต.

21.ใบส่งต่อฉีดยา รพ.สต Ceftriaxone

22.ใบส่งต่อฉีดยารพ.สต. (ยาอื่น)

23.รายการยาสมุนไพรทั้งหมดในโรงพยาบาลคอนสาร

 https://drive.google.com/drive/folders/1ap40_6ODPm5FyFAyOi3Rwo-v_QrbrH01?usp=sharing