ติดต่อสอบถาม

โรงพยาบาลคอนสาร
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งอยู่ 137 หมู่ 5 
ตำบลทุ่งนาเลา   อำเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36180
โทรศัพท์ - โทรสาร : 044-876324, 044-876640, 044-876593
เบอร์แฟกซ์ : 044-576693 ต่อ 150
E-mail :
Website  : www.hpt.konsarnhospital.com
Facebook : www.facebook.com/KonsarnHospital/