บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ผู้บริหารสูงสุดลงนามอนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์