นโยบายผู้บริหาร 2565

เข็มมุ่งเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคอนสาร ปี 2565
1. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยเรื้อรังในโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวิถีชีวิต (คลินิกโรคเรื้อรังบูรณาการ)
2. พัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ( Long Term Care )
3. การบริหารจัดการและการพัฒนาระบบบริการด้านอุบัติเหตุจราจร
4. พัฒนาข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อย่างมีคุณภาพ
6. โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน พลัส

 หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์