รายงานการเผยแพร่ข้อมูล

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลคอนสาร ปีงบประมาณ 2563 
รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลคอนสาร ปีงบประมาณ 2564