กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจะต้อง
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 จะต้องมีลักษณะ / ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
2.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการ และผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
2.3 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน