หน้าที่และอำนาจหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

หน้าที่และอำนาจหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร   
 หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.2 นโยบายผู้บริหาร 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.4 หน้าที่และอำนาจหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน   
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.7 ข้อมูลการติดต่อ
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอก 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH         
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

3. พรบ.มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562                  
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2552             
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

7. ยุทธศาสตร์ประเทศ          
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 2564

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564

 

 

 

 

1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.14 คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารสุข (MOPH Code of Conduct)   
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

 

 

 

 

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)
3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)
3.3 ชุดที่ 1
3.3 ชุดที่ 2
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย โทรศัพท์ภายใน
1.2 นโยบายผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.7 ข้อมูลการติดต่อ
1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอก
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.10 ยุทธศาสตร์ประเทศ
1.11 พรบ.มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2552
1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
1.14 คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารสุข (MOPH Code of Conduct)